Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

FAQ

faq_energiforetagen_wattityd.jpg

 

Om initiativet

Wattityd startades utifrån tre perspektiv:

  • Vi ser att trenden gällande olyckor och tillbud i branschen går åt fel håll.
  • Vi ser brister i hur utbildningar genomförs.
  • Vi behöver kunna stå som garant för rätt och relevant kunskap och "ta hem" utbildningsprocessen i sin helhet.

Allt inom Wattityd är på intet sätt nytt. Vi har självklart arbetat med många av delarna sedan tidigare som faktapublikationer, lärarutbildning, kravställningar och kvalitetssäkring. Men vi tar nu ett helhetsgrepp och skapar även en tydlig relation med våra utbildningsanordnare via avtal samt samlar våra branschkollegors olika kompetenser via ett systemstöd/register.

Wattityd är en lek med ord, med en allvarlig underton.

Watt = effekt 
Attityd = inställning.

Vi vill att Wattityd ska skapa en effekt i branschen utifrån att våra branschkollegor ska ha såväl rätt teoretisk kunskap som rätt attityd till säkerhetsarbete.

Du som medlem får säkrare arbetsplatser genom kvalitetssäkrad kunskap. Energiföretagen Sverige står som garant för att utbildningar som genomförs under våra varumärken EBR och EBR ESA går att lita på. Certifikat utfärdas av Energiföretagen, vilket motverkar fusk kopplat till köp och försäljning av falska certifikat. Det finns också möjlighet att verifiera kunskaper och giltiga certifikat på wattityd.energiforetagen.se.

Du som deltagare på utbildningar som ingår i Wattityd ska känna en ökad trygghet i att veta att du efter genomförd utbildning med efterföljande certifieringstest har rätt teoretiska kunskaper och rätt attityd till det arbete som du ska utföra tillsammans med dina branschkollegor.

  • Anvisningar för att bygga hållbart och säkert.
  • Kravställning från branschen. Branschens samlade tolkning av lagar och föreskrifter om krav på kompetens.
  • Avtal med utbildningsanordnare. En utbildningsanordnare måste uppfylla ett visst antal krav och bli godkänd av Energiföretagen för att få bedriva utbildning. Först ut gäller utbildningar inom EBR och EBR ESA.
  • Lärarutbildning. En satsning för att stärka lärare inom bland annat pedagogik, inlärningsmetoder och lärarrollen. En utsedd huvudlärargrupp utbildar lärare och samtliga måste bli godkända av Energiföretagen för att få bedriva utbildning.
  • Kvalitetssäkring av lärande. Utöver godkännande av utbildningsanordnare och lärare tas det också fram utbildningsmaterial och kravdokument i samarbete med ämnesexperter i branschen. Andra kvalitetssäkringsinsatser är regelbundna kunskapskontroller, stickprov, utvärderingar samt att utbildningscertifikat endast kommer att kunna utfärdas av Energiföretagen.
  • Systemstödet. Är ett webbaserat system för kvalitetssäkring och verifiering av kunskap samlat på ett ställe/plattform. Olika yrkesgrupper kommer bland annat att kunna administrera och söka certifierade utbildningsanordnare, lärare och deltagare.

Medarbetare

Medarbetaren behöver ha rätt och uppdaterad utbildning samt rätt attityd för arbetsuppgiften för att bidra till en säker arbetsplats, både för sig själv som för sina medarbetare.

Arbetsgivare 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren, oavsett anställd eller inhyrd personal, har rätt kompetens för arbetsuppgiften som lever upp till de kunskaps- och kvalitetskrav som EBR ställer. Arbetsgivaren behöver också förstå vikten av rätt inställning till säkerhetsfrågor för att skapa en trygg och säker företagskultur.

Innehavare

Innehavaren av anläggningen, genom elanläggningsansvarig, ska utforma tillträdesregler och genom dessa säkerställa att rätt kunskaper och attityd för elsäkerhetsfrågor uppfylls.

Utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare behöver säkerställa att anlitade lärare har rätt inställning och kompetens (inklusive uppdaterat utbildningsmaterial) för att genomföra utbildningar på den nivå som krävs.  

Lärare

Läraren ska på ett pedagogiskt sätt förmedla uppdaterad och relevant kunskap, säkerställa att deltagarna uppnår kunskapsmålen samt att de har rätt attityd inför det viktiga säkerhetsarbete de utför.

Group

Definitioner

Person som kommer att genomgå eller har genomgått utbildning.

Person som lär ut och leder utbildningar inom utbildningsområdet. Läraren ska vara godkänd av Energiföretagen och uppfylla branschens krav på kunskap och erfarenhet. En lärare kan vara knuten till flera utbildningsanordnare.

Person som lär ut och leder utbildningar inom utbildningsområdet. Läraren ska vara godkänd av Energiföretagen och uppfylla branschens krav på kunskap och erfarenhet. En lärare kan vara knuten till flera utbildningsanordnare. 

Företag som har ingått samarbetsavtal med Energiföretagen och står som anordnare för utbildningstillfällen.

Energiföretagen har knutit till sig ett antal ämnesexperter från branschen (experter från Sweco, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket till exempel). Detta är personer som har erfarenhet av ämnet, yrket och branschen. Dessa individer har varit med och utvecklat olika anvisningar och riktlinjer.

Utbildning & certifikat

Våra medlemsföretag arbetar och bidrar till utveckling inom olika utbildnings- och verksamhetsområden. Dessa företag arbetar praktiskt dagligen med olika lösningar och ser vad som fungerar och inte fungerar i olika anläggningar och med olika tekniker. Det finns även av företagen utsedda arbetsgrupper som granskar arbetssättet. Genom detta arbetssätt bygger Energiföretagen upp en kunskaps- och erfarenhetsbank som ligger till grund för de olika anvisningar, riktlinjer och rekommendationer som Energiföretagen tillhandahåller.

Energiföretagen är en arena för att samordna medlemsföretagens samlade kunskap och den erfarenhetsbank som finns inom branschen.

Energiföretagen utför detta på uppdrag av medlemsföretagen (Branschen). Medlemsföretagen har gett Energiföretagen mandat och förtroende att samordna den erfarenhet som finns och att kvalitetssäkra lärandet.

Som branschorganisation har Energiföretagen fått mandat från våra medlemsföretag att jobba med frågor som EBR ESA och EBR. Genom arbetsprocesser tillsammans med våra arbetsgrupper där representanter från branschen sitter med och delar sina erfarenheter och sin kunskap så kan säkerhetsarbetet med EBR ESA och EBR upprätthållas och vårdas.

Ja, en förutsättning för att vi, Energiföretagen, ska lyckas med att skapa en säkrare bransch krävs ett avtal mellan oss och dig som är utbildningsanordnare för att skapa en tydlighet gällande skyldigheter/rättigheter vid genomförande av utbildningar.

Om du som arbetstagare eller entreprenör är på en anläggning, där du inte har kunskap eller kompetens för att utföra ditt arbete och uppdrag, behöver du be om hjälp.
Anvisningar och riktlinjer uppdateras löpande utifrån nya krav, tekniker eller material. Detta medför att utbildningsmaterial också uppdateras och kommuniceras ut till lärare och branschen. 

Alla utbildningar tas fram av Energiföretagens arbetsgrupper som sätter kunskapsmålen som ska uppfyllas. Utbildningsmaterialet har granskats och bedömts av arbetsgrupperna tillsammans med representanter från branschen. Energiföretagen genomför också pilotutbildningar av utbildningskoncepten där vi efteråt reviderar materialet efter den återkoppling vi har fått. Efter att detta är gjort så kan vi lansera utbildningarna till en bredare massa. Då vi även har avtal med utbildningsanordnare som uppfyller våra krav så kan du vara säker på att den utbildning du går är kvalitetssäkrad. Utbildningsanordnarna anlitar även av Energiföretagen godkända lärare. Med hjälp av den här portalen kan du säkerställa detta genom att se över vår lista över utbildningsanordnare och lärare.

Innan du blir antagen som utbildningsanordnare sker en kvalitetsbaserad kontroll av dig som utbildningsanordnare. Kontrollen görs hos bolagsverket, samt genom din användning av Energiföretaget Sverige godkända lärare. När vi ser att du är en seriös aktör välkomnar vi dig som utbildningsanordnare.
I förlängningen kommer Energiföretagen att utveckla kompletterande processer som säkerställer att utbildningar genomförs enligt det sätt som är angivet, instruerat och överenskommet mellan dig som utbildningsanordnare och Energiföretagen. Som utbildningsanordnare är du  ytterst ansvarig för de utbildningar som du marknadsför, utbildar i och tillhandahåller.

Du kan kontrollera att en utbildningsanordnare är kvalitetssäkrad genom vårt register över godkända utbildningsanordnare. Dessa har vi skrivit avtal med efter att vi har gått igenom den process som satts upp för att säkerställa att de uppfyller de krav som har ställts från branschen.

De utbildningskoncept som Energiföretagen tillhandahåller är en grund för ett standardiserat arbetssätt inom hela landet. Det betyder i praktiken att personal kan röra sig från Ystad till Haparanda då de är vana vid ett standardiserat elsäkerhetsarbete, arbetsmetoder och material. Om alla arbetar på samma sätt och pratar samma språk så kan vi också undvika olyckor.

Vi, Energiföretagen, utbildar lärare.

Vid utbildning på annat språk är det viktigt att läraren kan säkerställa att eleverna får korrekt information och kan tillgodogör sig kunskapen. Om man använder tolk är det viktigt är kunna säkerställa att tolken förmedlar korrekt information och återkopplar hur vida eleverna faktiskt tillgodogör sig kunskapen. Så tolken har en väldigt viktig roll och du resonerar väldigt klokt i hanteringen av tolk.

I dagsläget finns inga planer för att översätta EBR ESA publikationerna till andra språk än engelska. Utmaningen med utbildning på andra språk än de som talas av EBR ESA-lärarna är en sak som vi tittar på inom ramen för Wattityd och EBR ESA för att hitta en bra lösning på hur man säkerställer att eleverna tillgodogör sig kunskapen.

Ja, detta är en årlig fast administrativ kostnad. Mer information om detta finner du i signerat samarbetsamtal.

För att vara utbildningsanordnare inom Wattityd betalar du en årsavgift, för de utbildningskoncept som du vill utbilda inom, de lärare/instruktörer som du samarbetar med, samt för hur många deltagare du utbildar inom de valda koncepten. Du kommer att faktureras kalenderårsvis för den årliga avgiften, antal anlitade lärare/instruktörer samt valda utbildningskoncept. Antalet deltagare som du utbildat inom utbildningskoncepten faktureras månadsvis.

Årsavgift: 10 000 SEK
Serviceavift lärare/instruktör: 1000 SEK
Produktavtal EBR Kabelförläggning: 5650 SEK
Produktavtal EBR Diplomerad Mätarmontör: 5650 SEK
Produktavtal EBR Maskinförare: 5650 SEK
Produktavtal EBR ESA-E1, EBR ESA Fackkunnig Grund, EBR ESA-E1.1, EBR ESA Fackkunnig Repetition, EBR ESA-E1.2, EBR ESA i Praktiken: 6850 SEK (inkluderar den engelska versionen EBR ESA-E1, EBR ESA Skilled)
Produktavtal EBR ESA-E2, EBR ESA Instruerad 6650 SEK (inkluderar den engelska versionen EBR ESA-E2, ESA Instructed)
Produktavtal EBR ESA-E3, EBR ESA Röjning: 5650 SEK
Produktavtal EBR ESA-V1, EBR ESA Vattenvägar 6650 SEK
Rörlig kostnad per deltagare: 995 SEK / deltagare

Observera att vi uppdaterar priserna varje år och att vi kommer att publicera upp de nya priserna på denna sida. Om du har frågor kring prissättning kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

Portalen

I Wattityds portal kan du som arbetsgivare kontrollera att dina arbetstagare har rätt utbildning och därmed också rätt kompetens och kunskap inom de regelverk som branschen har tagit fram. Det finns också möjlighet att säkerställa att den utbildningsanordnare som man anlitar är godkänd att utbilda i de olika utbildningskoncepten. 

Som arbetstagare kommer du att vara sökbar för din arbetsgivare, och du kan även se när dina certfikat håller på att gå ut. 

Som utbildningsanordrnare kommer du finnas sökbar som godkänd enligt de krav och regelverk som branschen har tagit fram.

Energiföretagen kommer att göra dig och din kompetens sökbar på wattityd.energiforetagen.se. Det betyder att en arbetsgivare kan kontrollera att just du har rätt och relevant kunskap genom att söka på ditt personnummer eller födelsedatum och namn. Arbetsgivaren behöver styrka detta med att du uppvisar giltig legitimation.

Detta är inte något vi får göra utan ditt samtycke. Samtycke kommer att hämtas in i samband med att du registreras som Wattityd deltagare hos oss på Energiföretagen.

Vi kommer inte att publicera personuppgifter, men en arbetsgivare eller uppdragsgivare ska kunna söka på personnummer/namn/id-nummer eller annan information och få tillbaka ett svar i form av ja eller nej om personen har godkänd utbildning.

Du behöver godkänna/lämna ditt samtycke till att du vill bli sökbar via portalen. Det är ditt aktiva val!

Mina sidor & certifikat

Klicka på menyvalet Mina sidor för att logga in. Du använder registrerad e-postadress samt lösenord. Har du glömt lösenordet finns funktion för att återställa detta på inloggningssidan.
Om du inte kommer ihåg vilken e-postadress du har registrerat, kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

För att uppdatera din registrerade e-postadress, kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

Kan du inte se alla dina certifikat är du välkommen att kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

Kontakta ID06 respektive SSG Entrépass.

Vår ambition är att möjliggöra detta under 2021. När vi har detta på plats kommer ditt certifikat finnas tillgängligt i din mobil direkt efter att du har klarat ditt kunskapstest.

Certifikat som är utfärdade innan lanseringen av Wattityd kan ej beställas direkt via portalen. Skicka ett mejl till wattityd@energiforetagen.se så hjälper vi dig.