FAQ

faq_energiforetagen_wattityd.jpg

 

Allmänt om Wattityd

Energiföretagens medlemsföretag arbetar och bidrar till utveckling inom olika utbildnings- och verksamhetsområden. Dessa företag arbetar dagligen praktiskt med olika lösningar och ser vad som fungerar och inte fungerar i olika anläggningar och med olika tekniker. Det finns även av företagen utsedda arbetsgrupper som granskar arbetssättet. Genom detta arbetssätt bygger Energiföretagen upp en kunskaps- och erfarenhetsbank som ligger till grund för de olika anvisningar, riktlinjer och rekommendationer som Energiföretagen och Wattityd tillhandahåller.

Energiföretagen är en arena för att samordna medlemsföretagens samlade kunskap och den erfarenhetsbank som finns inom branschen.

Energiföretagen utför detta på uppdrag av medlemsföretagen (Branschen). Medlemsföretagen har gett Energiföretagen mandat och förtroende att samordna den erfarenhet som finns och att kvalitetssäkra lärandet.

Som branschorganisation har Energiföretagen fått mandat från våra medlemsföretag att jobba med frågor som EBR och EBR-ESA. Genom arbetsprocesser tillsammans med arbetsgrupper där representanter från branschen sitter med och delar sina erfarenheter och sin kunskap så kan säkerhetsarbetet med EBR och EBR-ESA upprätthållas och vårdas.

Anläggningsägaren och arbetsgivaren har alltid ansvar för arbetsmiljön och att arbetet sker på ett säkert sätt. Om du som arbetstagare eller entreprenör är på en anläggning, där du inte har kunskap eller kompetens för att utföra ditt arbete och uppdrag, behöver du be om hjälp.
Anvisningar och riktlinjer uppdateras löpande utifrån nya krav, tekniker eller material. Detta medför att utbildningsmaterial också uppdateras och kommuniceras ut till lärare och branschen. Därför behöver även du uppdatera dina kunskaper regelbundet.

De utbildningskoncept som Energiföretagen tillhandahåller är en grund för ett standardiserat arbetssätt inom hela landet. Det betyder i praktiken att personal kan röra sig från Ystad till Haparanda då de är vana vid ett standardiserat elsäkerhetsarbete, arbetsmetoder och material. Om alla arbetar på samma sätt och pratar samma språk så kan vi också undvika olyckor.

Group

Utbildning & certifikat

Ja, en förutsättning för att vi, Energiföretagen, ska kunna ta ansvar för att utbildningarna genomförs som det är tänkt och därmed bidra till en säkrare bransch, är att det finns ett avtal mellan oss och dig som är utbildningsanordnare. Det skapar i sin tur en tydlighet kring rättigheter och skyldigheter vid  genomförande av utbildningar.

Alla utbildningar tas fram av Energiföretagens arbetsgrupper som sätter kunskapsmålen som ska uppfyllas. Utbildningsmaterialet har granskats och bedömts av arbetsgrupperna tillsammans med representanter från branschen. Energiföretagen genomför också pilotutbildningar av utbildningskoncepten där vi efteråt reviderar materialet efter den återkoppling vi har fått.

Efter att detta är gjort så kan vi lansera utbildningarna. Då vi även har avtal med utbildningsanordnare som uppfyller våra krav så kan du vara säker på att den utbildning du går är kvalitetssäkrad. Utbildningsanordnarna anlitar även av Energiföretagen godkända lärare. Med hjälp av den här portalen kan du säkerställa detta genom att se över vår lista över utbildningsanordnare och lärare.

Så här går kvalitetssäkringen till:
Wattityd-kvalitetshjul-jpeg-605-bredd.jpg

Innan du blir antagen som utbildningsanordnare sker en kvalitetsbaserad kontroll av dig som utbildningsanordnare. Kontrollen görs hos bolagsverket, samt genom din användning av Energiföretaget Sverige godkända lärare. När vi ser att du är en seriös aktör välkomnar vi dig som utbildningsanordnare.

I förlängningen kommer Energiföretagen att utveckla kompletterande processer som säkerställer att utbildningar genomförs enligt det sätt som är angivet, instruerat och överenskommet mellan dig som utbildningsanordnare och Energiföretagen. Som utbildningsanordnare är du  ytterst ansvarig för de utbildningar som du marknadsför, utbildar i och tillhandahåller.

Du kan kontrollera att en utbildningsanordnare är kvalitetssäkrad genom vårt register över godkända utbildningsanordnare. Dessa har tecknat avtal med oss, efter att vi har gått igenom den process som satts upp för att säkerställa att de uppfyller de krav som har ställts från branschen.

Vi, Energiföretagen, utbildar lärare. Blivande lärare behöver först visa att hen har den fackkunskap som krävs för att kunna utbilda. Under utbildningen får de blivande lärarna handledning i att utbilda pedagogiskt, med tonvikt även på rätt inställning för att arbetet ska ske elsäkert. Du som är lärare får även kontinuerligt stöd i din roll, som godkänd lärare inom Wattityd.

Vid utbildning på annat språk är det viktigt att läraren kan säkerställa att eleverna får korrekt information och kan tillgodogör sig kunskapen. Om man använder tolk är det viktigt är kunna säkerställa att tolken förmedlar korrekt information och återkopplar huruvida eleverna faktiskt tillgodogör sig kunskapen. Så tolken har en väldigt viktig roll.

I dagsläget finns inga planer för att översätta EBR eller EBR-ESA publikationerna till andra språk än engelska. Det är en utmaning med utbildning på andra språk än dem som talas av EBR- och EBR-ESA-lärarna. Detta är något vi tittar vidare på i utvecklingsarbetet för utbildningskoncepten inom EBR och EBR-ESA, för att hitta en bra lösning på hur man säkerställer att eleverna tillgodogör sig kunskapen.

Ja, detta är en årlig fast administrativ kostnad. Mer information om detta finner du i signerat samarbetsamtal.

För att vara utbildningsanordnare inom Wattityd betalar du en årsavgift som utbildningsanordnare. Den är beroende av hur stort ditt företag är och vilken omsättning det har. Du betalar också en årsavgift för de lärare som du samarbetar med.

För varje utbildningstillfälle utgår en kostnad per deltagare, som beror på om deltagaren redan har tillgång till den eller de publikationer som ingår. 

För att få veta vad kostnaden skulle bli för just ditt företag rekommenderar vi att du kontaktar Jeanette Kern, som hanterar avtalen med godkända utbildningsanordnare. Du hittar henne under rubriken Kontakt, längst upp på sidan.

Definitioner

Person som kommer att genomgå eller har genomgått utbildning.

Person som lär ut och leder utbildningar inom utbildningsområdet. Läraren ska vara godkänd av Energiföretagen och uppfylla branschens krav på kunskap och erfarenhet. En lärare kan vara knuten till flera utbildningsanordnare.

Du hittar alla godkända lärare här.

Företag som har ingått samarbetsavtal med Energiföretagen och står som anordnare för utbildningstillfällen. Du hittar alla utbildningsanordnare här.

Energiföretagen har knutit till sig ett antal ämnesexperter från branschen (experter från Sweco, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och Energiföretagens medlemsföretag till exempel). Detta är personer som har erfarenhet av ämnet, yrket och branschen. Dessa individer har varit med och utvecklat olika anvisningar och riktlinjer.

Portalen

I Wattityds portal kan du som beställare säkerställa att den utbildningsanordnare som ni anlitar har avtal med oss och därigenom säkra att utbildningen du beställer genomförs på det sätt som branschen kräver. Du kan också kontrollera om en lärare är godkänd att utbilda i de olika utbildningskoncepten.

Som arbetsgivare kommer du efterhand kunna kontrollera att dina arbetstagare har rätt utbildning och därmed också rätt kompetens och kunskap inom de regelverk som branschen har tagit fram, direkt i Wattityds portal.

Som arbetstagare kommer du att vara sökbar för din arbetsgivare, om du har gett ditt medgivande till detta, och du kan även se när dina certfikat håller på att gå ut. 

Du som är lärare blir sökbar för utbildningsanordnare som vill etablera ett samarbete, om du medgivit detta. Du hittar också ditt material, dina samarbeten, med mera, i portalen.

Som utbildningsanordnare kommer du finnas sökbar som godkänd enligt de krav och regelverk som branschen har tagit fram.

Energiföretagen kommer att göra dig och din kompetens sökbar i portalen, om du har valt att vara sökbar. Det betyder att en arbetsgivare kan kontrollera att just du har rätt och relevant kunskap genom att söka på ditt personnummer eller födelsedatum och namn. Arbetsgivaren behöver styrka detta med att du uppvisar giltig legitimation.

Detta är inte något vi får göra utan ditt samtycke. Samtycke kommer att hämtas in av oss i samband med att du registrerats som deltagare i en utbildning inom Wattityd i portalen.

Du behöver godkänna/lämna ditt samtycke för att du ska bli sökbar via portalen. Det är ditt aktiva val!

Om du väljer att vara sökbar kommer vi inte publicera dina fullständiga personuppgifter, men en arbetsgivare eller uppdragsgivare ska kunna söka på personnummer/namn/id-nummer eller annan information och få tillbaka ett svar i form av ja eller nej om personen har godkänd utbildning.

Om du väljer att inte vara synlig i portalen så kommer du inte heller att vara det. Då behöver du istället visa ditt fysiska certifikat för arbetsgivaren.

Mina sidor & certifikat

Klicka på menyvalet Mina sidor för att logga in. Du använder den e-postadress du lämnade till utbildningsanordnaren när du anmälde dig till utbildningen samt lösenord. När du har registrerats som deltagare får du ett mejl från oss. Hittar du inte det, så kika i skräpposten.

Har du glömt lösenordet eller inte hittar mejlet till dig som deltagare finns det en funktion för att återställa lösenord på inloggningssidan, om du använder rätt e-postadress.
Om du inte kommer ihåg vilken e-postadress du har registrerat, kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

För att uppdatera din registrerade e-postadress, kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

Kan du inte se alla dina certifikat är du välkommen att kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se

Kontakta ID06 respektive SSG Entrépass.

Vår ambition är att möjliggöra detta längre fram. När vi har detta på plats kommer ditt certifikat finnas tillgängligt i din mobil direkt efter att du har klarat ditt kunskapstest.

Certifikat som är utfärdade innan lanseringen av Wattityd kan inte beställas direkt via portalen. Skicka ett mejl till wattityd@energiforetagen.se så hjälper vi dig.

Om initiativet

Wattityd startades utifrån tre perspektiv:

  • Trenden gällande olyckor och tillbud i branschen gick åt fel håll. Till exempel orsakades tre fjärdedelar av elolyckorna bland yrkesverksamma år 2020 av bristande kunskap eller inställning till elsäkerhet, enligt Elsäkerhetsverkets årsrapport, "Elolyckor 2020".
  • Vi såg brister i hur utbildningar genomfördes. Det innebar i förlängningen risker för liv och hälsa eftersom deltagarna inte fick med sig rätt kunskap.
  • Energiföretagen Sverige behöver kunna stå som garant för att rätt och relevant kunskap förmedlas av utbildningsanordnare och lärare för elsäkerhetsutbildningar, inom EBR och EBR-ESA. Därför har vi nu avtal med utbildningsanordnare och har uppgraderat utbildningen för lärare samt följer upp genomförandet i praktiken. Allt för att vi ska kunna säkra och utveckla Wattityds utbildningskoncept vidare.

Energiföretagen har självklart arbetat med många av delarna inom Wattityd sedan tidigare, som faktapublikationer, lärarutbildning, kravställning och kvalitetssäkring. Men vi tar nu ett helhetsgrepp och utvecklar lärarnas pedagogik för att säkerställa att deltagarna även får med sig rätt attityd så att de utför arbetet i fält på ett elsäkert sätt.

Vi kvalitetssäkrar utbildningskoncepten i alla steg och skapar en tydlig relation med våra utbildningsanordnare via avtal samt erbjuder ett digitalt systemstöd för dem, de godkända lärarna och deltagarna. I det ingår även möjligheten att söka efter godkända utbildningsanordnare, godkända lärare och deltagares certifikat.

Här kan du läsa mer om Wattityds olika delar och kvalitetssäkringen.

Wattityd är en lek med ord, med en allvarlig underton.

Watt = effekt 
Attityd = inställning.

Vi vill att Wattityd ska skapa en effekt i branschen som innebär att våra branschkollegor har såväl rätt teoretisk kunskap som rätt attityd till att arbeta på ett säkert sätt efter genomgången utbildning. Det ska leda till ökad säkerhet och höjt säkerhetsmedvetande, som i sin tur ska minska olyckor och tillbud.

Du som medlem får säkrare arbetsplatser genom att Wattityd kvalitetssäkrar kunskap som ger medarbetarna ett ökad elsäkerhetstänkande.

Energiföretagen Sverige står som garant för att utbildningar som genomförs under våra varumärken EBR och EBR-ESA går att lita på. Certifikat utfärdas av Energiföretagen, vilket motverkar fusk kopplat till köp och försäljning av falska certifikat. Vi ger också möjlighet att verifiera kunskaper och giltiga certifikat på wattityd.se.

Du som deltagare på utbildningar som ingår i Wattityd ska känna en ökad trygghet i att veta att du efter genomförd utbildning med efterföljande certifieringstest har rätt teoretiska kunskaper och rätt attityd till det arbete som du ska utföra tillsammans med dina branschkollegor. Och att andra som har gått samma utbildning har samma kunskaper och inställning till elsäkerhet.

När du kommer till en ny arbetsplats kan du också snabbare komma in i jobbet. Du vet vad som gäller, hur din företrädare och dina kollegor har jobbat och jobbar, med samma utbildning i bagaget.

Medarbetare
Medarbetaren behöver både ha rätt och uppdaterad utbildning och rätt attityd för att arbetet ska ske elsäkert och därmed bidra till en säker arbetsplats, både för sig själv och för sina kollegor. Wattityds utbildningskoncept ska säkra att certifierade deltagare får med sig detta.

Arbetsgivare
Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagare på arbetsplatsen, oavsett anställd eller inhyrd personal, har rätt kompetens för arbetsuppgiften. Wattityds utbildningskoncept ska ge de kunskaps-, säkerhets- och kvalitetskrav som EBR och EBR-ESA ställer. Även arbetsgivaren behöver förstås trycka på vikten av rätt inställning till säkerhetsfrågor för att skapa en trygg och säker företagskultur.

Innehavare
Innehavaren av anläggningen, genom elanläggningsansvarig, ska utforma tillträdesregler och genom dessa säkerställa att rätt kunskaper och attityd för elsäkerhetsfrågor uppfylls.

Utbildningsanordnare
Utbildningsanordnare behöver säkerställa att anlitade lärare har rätt inställning och kompetens (inklusive uppdaterat utbildningsmaterial) för att genomföra utbildningar på den nivå som krävs. Genom att söka bland godkända lärare inom Wattityd, hittar du lärare som uppfyller kraven.

Lärare
Läraren ska på ett pedagogiskt sätt förmedla uppdaterad och relevant kunskap, säkerställa att deltagarna uppnår kunskapsmålen samt att de har rätt attityd inför det viktiga säkerhetsarbete de utför. Lärarutbildningen för Wattityds olika utbildningskoncept ska ge just detta. Efter genomgången utbildning får läraren stöd i genomförande och sin fortsatta utveckling.